Meer informatie

 • Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met onze praktijk via het contactformulier op onze website of door te bellen.

  Naam huisarts: Dr. M. Ploeg
  Adres: Stationsstraat 6a, Hoogeveen
  E-mailadres: praktijk@hpst.nl
  Telefoonnummer: 0528-262657

  1. Introductie

  1.1 Nodig voor onze dienstverlening
  Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

  1.2 Wettelijk verplichtingen
  Huisartsen zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

  1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
  Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

  1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
  Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

  2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

  2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

  2.2 Wat betekent verwerken?
  De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

  2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
  Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

  Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

  3. Wat doen wij met uw gegevens?

  3.1 Inschrijving
  Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande huisarts of het dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Het origineel zal uitgewisseld worden tussen de huisartsen.

  3.2 Informatie delen
  Wij kunnen uw informatie delen met verschillende partijen denk aan de apotheek, een extern laboratorium, het ziekenhuis, of andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.

  Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

  Nadat gerichte toestemming is gegeven kunnen uw gegevens opgenomen worden in het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit netwerk kunnen zorgverleners de medische gegevens van elkaars patiënten raadplegen. Zo kunt u ook in het weekend, de avonden of buiten uw eigen zorgverlener om hulp krijgen, indien nodig. Voornamelijk huisartsen, ziekenhuizen en apotheken zijn op het LSP aangesloten.

  3.3 Betaling
  Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

  3.3 Zorgverzekeraar
  Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.

  De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

  3.4 Bezoek website
  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

  3.5 Melden van incidenten
  Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

  3.6 Verwerker
  Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

  4. Plichten zorgaanbieder

  4.1 Beveiliging
  Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

  Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  4.2 Verantwoordingsplicht
  Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

  5 Waar hebt u recht op?

  5.1 Recht op inzage en afschrift
  U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

  5.2 Recht op correctie
  U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u het beste even naar de praktijk komen en de gewenste wijziging bespreken.

  5.3 Recht op verwijdering
  U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen verwijdering.

  5.4 Recht op klagen
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  5.5 Overige rechten
  U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

  Vragen?
  Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze praktijk via het contactformulier op onze website of door te bellen.

 • Huisartsenpraktijk Ploeg

  Via de website www.hpst.nl van Huisartsenpraktijk Ploeg (beter bekend onder de naam “Huisartsenpraktijk Stationsstraat”), gevestigd aan de Stationsstraat 6a te Hoogeveen en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75583526, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisartsenpraktijk Ploeg acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

  Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2023.

   

  Gebruik van persoonsgegevens

  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

   

  Wij verzamelen op twee manieren persoonsgegevens op onze website:

  1. Cookies

  Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Zo meten we welke items gelezen worden. Dat helpt ons om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren of de website verder kunnen verbeteren. Ook gebruiken we tools voor analytische doeleinden, zoals het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.

  2. Formulieren

  Via formuleren op onze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u te leggen of om de opgevraagde informatie toe te sturen. We bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. Op onze website staan de volgende formulieren:

  Doel Beheerd door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen (tool/partners/verwerkers)
  Herhaalmedicatie via Contactformulier Huisartsenpraktijk Stationsstraat/Assistente  Websitebezoekers / Patiënten E-mailadres, Naam, Geboortedatum, Telefoonnummer, Na ontvangst gegevens; 4 dagen op website, 3 maanden op email Tool:
  Online webformulier
  Website leverancier – Yard zorg sites.
  ICT leverancier HIS – PharmaPartners
   Afspraak maken Huisartsenpraktijk Stationsstraat/Assistente  Websitebezoekers Naam, Geboortedatum, Telefoonnummer, Na ontvangst Opgeslagen in het medisch dossier. Tool:
  Online webformulier
  Website leverancier – Yard zorg sites.
  ICT leverancier HIS – PharmaPartners
   Stel een vraag Huisartsenpraktijk Stationsstraat/Assistente  Websitebezoekers E-mailadres, Naam, Geboortedatum, Telefoonnummer Na ontvangst gegevens; 4 dagen op website, 3 maanden op email Tool:
  Online webformulier
  Website leverancier – Yard zorg sites.
  ICT leverancier HIS – PharmaPartners
   Inschrijven Huisartsenpraktijk Stationsstraat/Assistente  Websitebezoekers / patiënten Formulier kan worden gedownload en ingevuld worden ingeleverd bij de praktijk.
  Online inschrijven niet mogelijk
  Na ontvangst Opgeslagen in het medisch dossier. ICT leverancier HIS – PharmaPartners
  Tip of klacht Huisartsenpraktijk Stationsstraat/Assistente Websitebezoekers / patiënten Formulier kan worden gedownload Na ontvangst Opgeslagen in het medisch dossier. ICT leverancier HIS – PharmaPartners

   

   

  Doeleinden van verwerking

  De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

  • het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
  • het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;
  • uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van eHealth;
  • de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie via het web portaal van MijnGezondheid.net, het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten;
  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;
  • het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;
  • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;
  • het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

   

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

   

  Verstrekking aan derden

  Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

   

  Verwerkers

  Hosting website
  Het technisch beheer van deze website wordt verzorgd door Yard Internet B.V. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

   

  Beveiliging

  Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Formulieren worden via een beveiligde SSL verbinding, versleuteld verstuurd en de gegevens worden voor een beperkte periode bewaart. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

  De website wordt beheerd door Huisartsenpraktijk Ploeg. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze website.

   

  Recht op inzage, correctie en verwijdering

  Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen via ons contactformulier op de site. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

  Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Minderjarigen

  Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.

   

  Websites van derden

  Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

  Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van Huisartsenpraktijk Ploeg. U dient zich ervan bewust te zijn dat Huisartsenpraktijk Ploeg en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

   

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 december 2023.

  Huisartsenpraktijk Ploeg behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.

   

  Contactgegevens

  Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar praktijkmanager@hpst.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0528-262657. Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma. t/m vr. van 08:00 – 17:00 uur.